Inschrijfformulier

Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag dan naar de basisschool. Om de aanmelding op onze school definitief te maken vragen we u dit inschrijfformulier in te vullen.

Na de inschrijving en de bevestiging daarvan door de school is de plaatsing definitief.

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling tot: St. Petrusschool

Leerlinggegevens
Adresgegevens
Medische gegevens
Personalia
Verzorger 1
Verzorger 2
Gezin
Voorschoolse programma's
Privacy voorkeuren
Kalender
Klassenfoto
Nieuwsbrief
Gebruik van Parro
Schoolgids
Social media
Vieringen
Website
Ondertekening verzorger 1
Opnieuw
Handtekening verzorger 1 is verplicht.
Ondertekening verzorger 2
Opnieuw
Handtekening verzorger 2 is verplicht.

Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

  • De directie en teamleden van de school.
  • De inspectie van het basisonderwijs.
  • De rijks accountant van het ministerie van OCW.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling administratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft. 

Controleer of alle velden zijn gevuld: