Verlof aanvraag

Via onderstaand formulier kunt u extra verlof aanvragen. Aangezien we gebonden zijn aan de Nederlandse leerplichtwet zijn er wel een aantal regels waar het verlof aan moet voldoen. Deze regels treft u vanzelf aan als u de reden moet aangeven. Vergeet niet om de aanvraag digitaal te ondertekenen via uw muis of op de smartphone met uw vinger.

Mocht het voorkomen dat alleen een middag verlof nodig is, kies dan als reden van verlof 'Een andere, gewichtige reden' en geef in het opmerkingenveld aan dat het om een middag gaat. 

Het verzoek komt binnen bij de directeur van de Petrusschool en deze zal binnen twee dagen op uw verzoek reageren via e-mail. 

Vrijstelling voor een vakantie buiten de schoolvakanties:

Maximaal 10 schooldagen

De hoofdregel is: het is niet  toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd. Afwijken van deze regel kan alleen als (één van) de ouders kan aantonen dat vanwege het specifieke beroep het niet mogelijk is om in alle schoolvakanties twee weken aaneengesloten op gezinsvakantie te kunnen gaan. De directeur besluit over de aanvraag.

Houdt u rekening met de volgende voorwaarden:

 • Specifieke beroepen zijn beroepen met seizoensgebonden werkzaamheden of  werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.
 • De (vakantie)periode kan éénmalig per schooljaar voor maximaal tien schooldagen aaneengesloten worden verleend
 • Er worden voorwaarden gesteld aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het aanleveren van een werkgeversverklaring of als de ouder/verzorger zelfstandige is, het invullen van de bedrijfsnaam inclusief KvK-nummer.
 • Vrijstelling voor vakantie in de eerste twee lesweken van het schooljaar mag niet  gegeven worden.

Bij de verhuizing naar een andere woning:

Maximaal 1 schooldag

Voor het bijwonen van het huwelijk van familieleden t/m de 3e graad*:

Maximaal 1 schooldag binnen de woonplaats
Maximaal 2 schooldagen indien buiten de woonplaats
Maximaal 5 schooldagen indien in het buitenland

*Wie zijn eerste-, tweede- en derdegraads familieleden?

 • Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen.
 • Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
 • Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

Bij het overlijden van een familielid:

Maximaal 5 schooldagen indien het een familielid in de 1e graad* betreft
Maximaal 2 schooldagen indien het een familielid in de 2e graad* betreft
Maximaal 1 schooldag indien het een familielid in de 3e of 4e graad* betreft
Maximaal 5 werkdagen indien de overledene in de 1e t/m 4e graad* zich in het buitenland bevindt

*Wie zijn eerste-, tweede- derde- en vierdegraads familieleden?

 • Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen.
 • Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
 • Derdegraads en vierdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van familieleden t/m de 3e graad*:

Maximaal 10 schooldagen

*Wie zijn eerste-, tweede- en derdegraads familieleden?

 • Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen.
 • Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
 • Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

Bij een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum  van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders:

Maximaal 1 schooldag 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit geloofs- of levensovertuiging:

Maximaal 1 schooldag per verplichting

Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden:

Maximaal 10 schooldagen

 'Gewichtige omstandigheden' of bijzondere  omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen zoals o.a.  een bezoek aan de rechtbank etc. Bij deze aanvraag dient u bewijsmiddelen te voegen, voor zover redelijkerwijze mogelijk. 

Opnieuw

Controleer of alle velden zijn gevuld