Plaatsingsbeleid

Doelstelling

De doelstelling van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) is het realiseren van kwalitatief goed onderwijs op al haar basisscholen. Zij wil dit onder meer bewerkstellingen door het gelijkmatig verdelen van de bij het SKOV aangemelde 4-jarige kinderen over de 9 basisscholen van de stichting, die allemaal binnen redelijke afstand van de woning gelegen zijn.

In onze veelgestelde vragen categorie vindt u de meest gestelde vragen én bijbehorende antwoorden over het plaatsingsbeleid.

Evenredige verdeling

Met deze evenredige verdeling wil het bestuur van de SKOV de volgende zaken nastreven:

 • Voorkomen dat een of meer van de basisscholen onder de in 2017 door de staatssecretaris vastgestelde nieuwe opheffingsnorm van 166 leerlingen komt en daardoor opgeheven moet worden.
 • Vermijden dat er in de wijken met weinig kinderen combinatieklassen moeten worden gevormd, terwijl er tegelijkertijd in de kinderrijke buurten overvolle klassen ontstaan, waardoor aan de leerlingen niet die aandacht kan worden besteed die zij nodig hebben.
 • Zorg dragen voor een gelijkwaardige druk voor alle onderwijsgevenden.

Uitgangspunten

 • De kinderen die binnen een schooljaar beginnend op 1 oktober en eindigend op 30 september zijn aangemeld, worden zo evenredig mogelijk over de 9 basisscholen van de SKOV verdeeld.
 • Daartoe wordt per school een toeleveringsgebied bepaald waarin een aantal straten/wijken is opgenomen. (De samenstelling van de toeleveringsgebieden kan per jaar verschillen.)
 • Bij de samenstelling van de toeleveringsgebieden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de afstand tussen het woonadres en de gekoppelde school.
 • Medische indicatie kan aanleiding zijn om een kind op een andere school te plaatsen, dan op de school die aan de buurt is toegewezen.
 • Kinderen uit gezinnen met meer dan twee kinderen, worden op ten hoogste twee verschillende  scholen geplaatst. Wanneer op het moment van plaatsing minimaal 2 kinderen uit een gezin al twee verschillende basisscholen bezoeken, mogen de ouders kiezen op welke school hun volgende kind wordt geplaatst.

Procedure Plaatsingscommissie

 • De plaatsingscommissie stuurt de ouders een aanmeldingsformulier toe, vergezeld van een begeleidende brief waarin de regels worden uitgelegd, die het bestuur van de SKOV bij de verdeling hanteert.
 • Het stafbureau stelt aan de hand van de binnengekomen aanmeldingen een concept-verdeelplan op en legt dit voor aan de plaatsingscommissie.
 • De plaatsingscommissie bespreekt het conceptplan en brengt eventuele wijzigingen aan.
 • De plaatsingscommissie legt het plan ter goedkeuring voor aan het algemene bestuur.
 • De commissie maakt de ouders schriftelijk kenbaar op welke school hun kind zal worden geplaatst. Ouders die niet akkoord gaan met de beslissing van de commissie, kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de plaatsingsbrief, schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de plaatsing.
 • Bezwaarschriften met verzoeken tot plaatsing van kinderen op een andere school, dan de school die aan de buurt is toegewezen, zullen door de plaatsingscommissie worden beoordeeld met inachtneming van de doelstellingen van het plaatsingsbeleid.
 • Na de beoordeling van de binnengekomen bezwaarschriften, brengt de plaatsingscommissie de bezwaarmakers, binnen een termijn van één maand na sluiting van de bezwaarprocedure, schriftelijk op de hoogte van haar standpunt betreffende het bezwaarschrift.
 • Ouders die het niet eens zijn met een afwijzing van hun bezwaarschrift, kunnen een afspraak maken met de plaatsingscommissie om gehoord te worden.
 • Bezwaarmakers, die ook na een persoonlijk gesprek met de leden van de plaatsingscommissie zijn afgewezen, krijgen hiervan een schriftelijke bevestiging. Tevens worden zij hierin gewezen op de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de beroepscommissie, zijnde het dagelijks bestuur.
 • Na een definitieve afwijzing door de plaatsingscommissie geldt een periode van twee weken waarin bezwaarmakers schriftelijk bij de beroepscommissie in beroep kunnen gaan.
 • Ouders die gebruik wensen te maken van de beroepscommissie, worden na telefonische afspraak door de beroepscommissie, zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek.
 • Bezwaarmakers, waarvan het bezwaarschrift door de beroepscommissie is afgewezen, kunnen tenslotte bezwaar aantekenen bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs.

Herplaatsing

 • Verhuizing van een kind binnen Volendam kan aanleiding zijn om het kind te plaatsen op een andere basisschool, mits er voldoende plaats is.
 • Kinderen die tussentijds uit een andere gemeente binnenkomen, worden geplaatst op de school die aan hun wijk/buurt was gekoppeld, op het moment waarop het kind als 4-jarige zou zijn ingestroomd. Wanneer er op de betreffende school onvoldoende plaats is, wordt er naar een alternatief gezocht.