Corona update 3 april 2020

03 april 2020
Corona update 3 april 2020

Een tweede bericht binnen een week…

Sinds afgelopen dinsdag weten we dat de corona-maatregelen verlengd zijn en de scholen tot en met de meivakantie gesloten blijven. Het is nog ongewis hoe het daarna zal verlopen. Met elkaar bereiden we ons nu voor op een veel langere periode van ‘thuisonderwijs op afstand’. Een grote uitdaging voor iedereen.

Met de directeuren van alle basisscholen hebben we een aantal afspraken gemaakt voor de komende periode. Graag zet ik deze voor u op een rij:

Enquête
Alle directeuren zorgen voor het uitzetten van een enquête onder de ouders/ verzorgers van de eigen school over de afgelopen periode. Daarmee vormen wij met elkaar een beeld van wat goed gaat en ook wat volgens u beter kan of bijgesteld moet worden. Wij hopen natuurlijk op een grote respons.

Contact leerkracht-kinderen
Op de meeste scholen zijn afspraken gemaakt over de communicatie tussen de leerkracht en kind. Het contact, bijvoorbeeld via beeldverbinding of andere vormen, wordt enorm gewaardeerd en werkt enthousiasmerend. U mag van de school verwachten dat er een goede afspraak is t.a.v. frequentie van contact.

Onderwijsaanbod en toetsing
Gedurende de afgelopen weken heeft het accent gelegen op het aanbieden van met name oefenstof en herhaling vanuit de basisvakken. Ook zijn er mooie voorbeelden van de wereld-oriënterende vakken en de expressie vakken te zien geweest. Scholen krijgen inmiddels ook signalen van leerkrachten en ouders dat een aantal kinderen wel sneller vooruit wil, klaar is met herhalen en minder gemotiveerd raakt. Ook zijn er kinderen die juist in deze setting ‘op afstand’ de directe nabijheid van de meester of juf erg missen. Kortom: het blijft een grote uitdaging om de kwaliteit te blijven bieden die u van onze scholen gewend was. Het volgende is afgesproken:

✓ We verleggen het accent van veel herhalen naar het aanbieden van nieuwe uitdagingen en nieuwe stof waar mogelijk. Dit wordt gezamenlijk opgepakt door nog meer gebruik te maken van alle ontwikkelde materialen.
✓ Ook wordt bekeken op welke wijze de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk gevolgd kan worden. Zodra de scholen weer opengaan investeren de scholen extra in de toetsing op dat moment, een zogenoemde nulmeting, om daar vervolgens goed op aan te kunnen sluiten.

Roostervrije dag 10 april
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) staat een roostervrije dag gepland. De kinderen hebben dan vrij, voor die dag is er geen schoolwerk.
De opvang vindt wel doorgang voor de kinderen die daar op vrijdag gebruik van maken. Voor de leerkrachten en andere teamleden is het een werkdag.

Tot slot
Voorlopig blijft de situatie veel van u, uw kinderen en de scholen vragen. Ik hoop dat we met elkaar moed blijven houden en zo goed mogelijk door deze periode heen komen.
Wederom wens ik u wijsheid, optimisme en doorzettingsvermogen toe!

Met een hartelijke groet,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs