Heropening scholen februari 2021

08 februari 2021
Heropening scholen februari 2021

Beste ouders/ verzorgers,


Vorige week is bekendgemaakt dat de basisscholen weer open mogen vanaf maandag 8 februari. Afgelopen dinsdag heeft u daarover een kort bericht ontvangen. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het weer ontmoeten van de kinderen op onze scholen, de plek waar het onderwijs het beste tot zijn recht komt. U zult ook reikhalzend uitkijken naar het moment waarop werk, privé en school niet meer zo tegelijkertijd en door elkaar hoeven plaats te vinden.

Het weer opengaan van de scholen heeft echter ook een aantal grote vragen als keerzijde. Hoe kunnen de scholen in deze pandemie veilig open en op welke wijze is het uitvoerbaar? Het blijkt een complexe puzzel te zijn en een grote uitdaging om in goede banen te leiden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Hieronder leest u hoe we dat gaan doen.

Landelijke richtlijnen
We volgen de landelijke richtlijnen. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën: wettelijk verplicht, noodzakelijke maatregel en dringend advies. Het servicedocument van de Rijksoverheid (zie hier) is onze leidraad samen met het protocol vanuit de PO-raad. Dit protocol is pas donderdag namiddag beschikbaar gekomen, vandaar dat onze communicatie over de aanpak pas nu verschijnt. Na diverse overleggen met de directeuren, GMR en bestuur komen we tot de volgende afspraken.

De hoofdlijnen

  1. Alle kinderen komen weer naar school vanaf maandag 8 februari 2021;
  2. Alle scholen (behalve de Vincentiusschool) hanteren een ochtend- en middagdeel;
  3. Er is zeer beperkte mogelijkheid tot TSO, er is geen BSO;
  4. Scholen zorgen voor maximale spreiding bij het in- en uitgaan en tijdens pauzes;
  5. In elke school is het aantal volwassenen beperkt tot het eigen personeel en enkele vaste krachten (die niet van school wisselen).

Dagrooster
Om de onderwijstijd voor de kinderen zo effectief mogelijk te organiseren en het ook voor de leerkrachten haalbaar te houden is gekozen voor de reguliere tijden. De ochtend begint rond 08.30u en de middag rond 13.15u. Elke school stelt een eigen rooster op om spreiding bij het in- en uitgaan goed te organiseren. Dit is afhankelijk van de locatie, het aantal ingangen en de ruimte op het schoolplein. Ook organiseert iedere school gespreide pauzes.

Volwassenen in de school
Om de contacten tussen volwassenen zoveel mogelijk te beperken zijn alleen ‘vaste medewerkers’ in de school aanwezig. Externen die aan meerdere scholen verbonden zijn beperken hun diensten tot 1 school of zij bieden hun ondersteuning waar mogelijk online aan.

Brengen en halen
Voor de groepen 1 tot en met 6 geldt dat één ouder of verzorger het kind mag brengen en halen. Daarbij blijven zij op de door de school aangewezen plek wachten. Voor iedereen geldt het houden van 1,5 meter afstand, ook adviseren we u (dringend) een mondkapje te dragen. Kinderen van de groepen 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.

Afstand houden
Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Vaste groepjes
Onze scholen werken zoveel mogelijk met vaste groepjes. Hiervoor zijn adviezen gegeven voor de groepen 7 en 8 en ook voor de middenbouwgroepen 4, 5 en 6. Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas. Klassen worden niet gemengd. Elke school probeert zo goed mogelijk vorm te geven aan deze richtlijnen.

Quarantaine
Als er een besmetting plaatsvindt volgen de school, ouders en leerlingen de landelijke lijn c.q. instructies van de GGD. Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is de lijn van het landelijk beleid en wordt door alle SKOV-scholen opgevolgd. Voor de beoordeling van deze lastige situatie hopen we op de hulp van de GGD. Onze scholen zijn echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de GGD.
Leerkrachten geven in de periode van quarantaine van een hele klas onderwijs op afstand.

Mondmasker
Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan een mondmasker of spatscherm (face-shield) dragen. Dit is niet verplicht. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 in de gangen een mondmasker te laten dragen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Door de spreiding van (pauze-) tijden beperken we de contactmomenten zoveel mogelijk. Wij vragen u als ouder bij het halen en of brengen van uw kind naast het houden van afstand ook een mondmasker te dragen.

Overige informatie
De roostervrijeroostervrije dagen die gepland staan op maandag 15 februari en vrijdag 19 maart worden worden lesdagen. Alle kinderen gaan beide dagen naar school. 
Volgende week ontvangt u meer informatie over de rapporten en oudergesprekken. De gebruikelijke toetsen worden door de kinderen pas na de voorjaarsvakantie gemaakt.
Voor de kinderen in groep 8 gaat de eindtoets dit jaar door. De adviesgesprekken worden of zijn inmiddels gepland.

Tot slot
Samengevat is het een uitgebreid verhaal. Liever hadden we een korte en bondige mededeling gedaan: we gaan weer open!
De realiteit is echter anders. We moeten SAMEN nog even volhouden.

Met een hartelijke groet,
Mede namens de directeuren en bestuur,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs